Menu
home
>>
การวิเคราะห์ ออกแบบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข สายทาง ลย.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 – บ้านนาซำแซง (โค้งร้อยศพเดิม) โดยใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมอำนวยความปลอดภัย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ถนนสาย ลย.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 – บ้านนาซำแซง อำเภอภูเรือ     วังสะพุง จังหวัดเลย มีระยะทางทั้งสิ้น 22.42 กิโลเมตร เป็นเส้นทางลัดจากอำเภอภูเรือไปอำเภอวังสะพุง โดยไม่ต้องผ่านอำเภอเมืองเลย สามารถลดระยะทางในการเดินทางได้ถึง 30 กิโลเมตร จึงเป็นที่นิยมของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มของรถบรรทุกสินค้า สภาพพื้นที่บริเวณสองข้างทาง มีการใช้พื้นที่หลายรูปแบบ ทั้งเป็นชุมชน สถานที่ราชการ และพื้นที่ป่า ลักษณะทางกายภาพบางช่วงเป็นทางลาดชัน และมีความคดเคี้ยวของเส้นทาง (โค้งสั้นบนเนินเขา) โดยเฉพาะช่วง กม.8+500 – กม.9+500 จึงส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จนได้รับการขนานนามว่าบริเวณทางลงเขา “โค้ง 100 ศพ” จากสถิติอุบัติเหตุบนสายทาง ลย.2002 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – ปี 2558 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 39 ครั้ง บาดเจ็บ 97 ราย บาดเจ็บสาหัส 97 ราย และเสียชีวิต 31 ราย ซึ่งถือได้ว่าจุดดังกล่าวเป็นจุดอันตรายลำดับต้นของประเทศ

สายทาง ลย.2002
สายทาง ลย.2002
สายทาง ลย.2002

เป็นทางโค้งพื้นที่ลาดชัน บางช่วงมีความชันประมาณ 12% จึงทำให้ต้องใช้หลายๆ มาตรการทางวิศวกรรมเพื่อช่วยในการควบคุมความเร็ว โดยเฉพาะในช่วงที่ยานพาหนะลงเนินเขา รวมทั้งยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ผู้ขับขี่ไม่ชินเส้นทาง จำต้องมีการติดตั้งป้ายเตือน ทั้งบริเวณข้างทาง บนผิวจราจร และเหนือศีรษะ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ก่อนเข้าสู่พื้นที่อันตราย นอกเหนือจากปัญหาข้างต้น ยังมีปัญหาในการดำเนินการในระยะแรกทำได้ยาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าทำให้ทั้งเรื่องของชุมชน รวมทั้งปัญหาไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ที่ยังมิได้มีการติดตั้งไฟฟ้าถาวร จึงทำให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนบ่อยครั้ง ดังนั้น ผู้ขอรับการประเมิน ได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเพื่อลดและป้องการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าว โดยในปี พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการแก้ไขลักษณะทางเรขาคณิตของถนนในบริเวณโค้งดังกล่าวจากโค้งรัศมีสั้นรูปตัว S ให้เป็นโค้งรัศมีกว้างและยาวขึ้น ส่งผลทำให้จำนวนอุบัติเหตุลงได้มาก แต่อย่างไรก็ตามการเกิดอุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ (ตามหลักความผิดผลาดของมนุษย์ยังคงเกิดขึ้นได้เสมอ) ดังนั้นแขวงทางหลวงชนบทเลย จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางโดยแบ่งการดำเนินงานตามแผนงาน 3 ระยะ คือ 1. แผนงานระยะเร่งด่วน ดำเนินการใน ปี พ.ศ. 2562 ได้ติดตั้งป้ายเตือนและสัญลักษณ์เตือนบนผิวจราจร เช่น ป้ายทางโค้ง ป้ายจำกัดความเร็ว ลูกระนาดชะลอความเร็ว เส้น Optical Speed Bars (O.S.B.) การใช้วัสดุ Cold plastic สีแดง เพื่อเพิ่มความฝืดของถนน การตีเส้นจราจรใหม่ เป็นต้น

สายทาง ลย.2002

2.แผนงานระยะกลาง ดำเนินการใน ปี พ.ศ. 2562 – 2564 ได้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือน และช่วยความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น Roller barrier Rubber Fender Barrier (ตามนโนบายของ ทช.) เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ รวมทั้งลดความกว้างของถนนให้ยานพาหนะ   ลดความเร็ว ใช้ผิว porous pavement เพื่อความฝืดและการระบายน้ำของถนน เป็นต้น

สายทาง ลย.2002

3.แผนงานระยะยาว ดำเนินการใน ปี พ.ศ. 2564 – 2565 ได้ดำเนินการปรับลักษณะทางกายภาพของโค้งให้มีรัศมีเพิ่มมากขึ้น (โค้งกว้าง) และก่อสร้างทางลงฉุกเฉินสำหรับรถขนาดใหญ่ (Emergency runaway truck ramp) ทั้งนี้เพื่อลดความผิดพลาดจากยานพาหนะ (เบรกแตก) และลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุเป็นต้น

ทั้งนี้การดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาผู้ขอรับการประเมินได้ทำการรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่และประเมินข้อมูลทางวิศวกรรมใช้ช่วงก่อนและหลังมีมาตรการ ประกอบด้วย การใช้ความเร็วบริเวณทางโค้ง ความฝืดของถนน รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางต่ออุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย  ผลการดำเนินการพบว่า จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้เส้นทาง ลดความเร็วของยานพาหนะ ถนนมีแรงเสียดทานเพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ใช้เส้นทางมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินต่อมาตรการ ผลจากการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่าการลงทุนด้านความปลอดภัยทางถนน มีความคุ้มค่า สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่อื่นๆ ได้

 

สายทาง ลย.2002
สายทาง ลย.2002

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัยและพึงพอใจเมื่อผ่านเส้นทาง รวมเป็นการนำนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการนำแผ่นยางพารา หรือ Rubber fender barrier มาใช้เป็นพื้นที่แรกๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประโยชน์จากการใช้งาน

 

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทเลย เรื่อง รัการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งานราชการ ซึ่งมีจำนวน 22 รายการ หากผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอดูพัสดุดังกล่าวได้ที่งานเครื่องกล แขวงทางหลวงชนบทเลย ได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ในเวลาราชการ จ-ศ (08.30-16.30 น.) กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลาเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.00 น. เริ่มประมูลเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด ได้ที่งานเครื่องกล แขวงทางหลวงชนบทเลย โทร 04 2 – 8 1 1 – 5 7 1 หรือ 0 4 2 -8 1 1 – 7 0 3

Scroll Up Skip to content