สายด่วนไทยนิยม www.1111.go.th ช่องทางประชาชนที่มีความเดือดร้อนสามารถสื่อสาร ส่งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และเพื่อให้ประชาชนมีความใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรี

CONTACT